You are here:
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Stanislav Kostov

IUSTITIAM NAMQUE COLIMUS ET BONI ET AEQUI NOTITIAM PROFITEMUR (Ulp. D.1.1.1.1.)

Е-поща Печат
Оценка на читателите: / 52
Слаба статияОтлична статия 

Статии

 

2018

Основанието за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2, предложение второ ГПК: материалноправен или процесуалноправен въпрос, решен в противоречие с акт на Съда на Европейския съюз, сп. Европейски правен преглед, том XXI, 2018, с. 23-47

Съдебен контрол над усвояването на средствата от структурните и инвестиционните фондове на ЕС, сп. Адвокатски преглед, брой 9, 2018 г., с. 26-41

 

2014

Силата на пресъдено нещо на националното съдебно решение и правото на Европейския съюз, сп. Юридически свят, № 1/2014, с. 74-93

 

2013

Правната квалификация на иска за обезщетяване на вреди, причинени от Република България в нарушение на правото на Европейския съюз, сп. Адвокатски преглед, №10/2013, 11-232012

Конституционният съд и преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз, сп. Юридически свят, № 2/2012, с. 11-34

Как ни защитава Европейският омбудсман, Във: Шикова, И. (ред.), Аз съм гражданин на Европейския съюз. Учебно помагало, С: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 163-174

Как функционира Съдът на Европейския съюз, Във: Шикова, И. (ред.), Аз съм гражданин на Европейския съюз. Учебно помагало, С: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 153-163

 

2008

Някои проблеми в уредбата на преюдициалните запитвания в Гражданския процесуален кодекс, в: Стойчева, М. (съст.), Европейски перспективи. Десет години специалност „Европеистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, С: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008, ISBN 978-954-07-2762-2, 84-100

Препечатана в сп. Търговско право, № 5/2008, 25-43

2007

Производство за преюдициални заключения. Кратко представяне, сп. Търговско и конкурентно право, № 4/2007, 33-41

Производство за установяване на нарушения на Договора за създаване на Европейската общност. Кратко представяне, Търговско и конкурентно право, № 5/2007, 40-49

Производство за отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕО. Кратко представяне, сп. Търговско и конкурентно право, № 6/2007, 44-52

Производство за установяване на противоправно бездействие на институциите на Европейската общност. Кратко представяне, сп. Търговско и конкурентно право, № 7/2007, 39-43

Производство за обезщетяване на вреди, причинени от Европейската общност. Кратко представяне, сп. Търговско и конкурентно право, № 9/2007, 43-51

Взаимодействие между Съда на Европейските общности и националните съдилища, В: Шикова, И. (ред.), Заедно в Европа, изд. Представителство на Европейската комисия в България, 2007, ISBN-13: 978-92-79-07684-8, 104-113

2006

За отговорността на държавата за вреди, причинени от съдебни решения, сп. Търговско право, № 2/2006, 67-91

Понятието „юрисдикция на държава-член” в производството по чл. 234 от Договора за създаване на Европейската общност, сп. Търговско право, № 5/2006, 81-113

2005

Механизми за защита на основните права в Европейските общности и Европейския съюз, сп. Права на човека, № 2/2005, 5-38

 
  • Bulgarian
  • English

ГАЛЕРИЯ

JA slide show