You are here:
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Search

Stanislav Kostov

IUSTITIAM NAMQUE COLIMUS ET BONI ET AEQUI NOTITIAM PROFITEMUR (Ulp. D.1.1.1.1.)

Е-поща Печат
Оценка на читателите: / 94
Слаба статияОтлична статия 

Станислав Костов преподава следните учебни дисциплини:

В СУ „Св. Климент Охридски”:

Право на Европейския съюз

- от 2018 г. лекциите в бакалавърсакат програма на специалност "Европеистика"

- от 2003 г. упражнения в бакалавърската програма на специалност „Европеистика”;

- от 2006 г. упражнения в специалност „Право”;

- от 2004 г. до 2019 г. лекциите в бакалавърската програма на специалност „Публична администрация”;

- различни дисциплини от областта на Правото на ЕС в рамките на Магистърската програма по право на ЕС в Юридическия факултет

Съдебна защита в ЕС

- от 2006 г. лекциите в бакалавърската програма на специалност ”Европеистика”

Въведение в правото

- от 2012 г. до 2016 г. лекциите в бакалавърската програма на специалност ”Европеистика”

Европейски съд по правата на човека

- от 2004 г. до 2006 г. лекциите в бакалавърската програма на специалност „Европеистика”

 

Във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий":

Право на Европейския съюз

- от 2017 г. лекциите в Юридическия факултет

Станислав Костов води и различни обучения и семинари, свързани с прилагането на Правото на ЕС в държавите членки, източниците и институциите на ЕС и по европейско процесуално право. Сред тези обучения могат да бъдат посочени:

 • Право на Европейския съюз - обучение за съдиите от Гражданската колегия на Върховния касационен съд, май 2019 г.
 • Право на Европейския съюз - обучение на младши съдии, младши прокурори и младши следователи в НИП, април 2019 г.
 • Необвързващият характер на задължителното тълкуване на върховните съдилища при противоречие с правото на ЕС - доклад на Международна конференция в памет на доц. д-р Кристиан Таков, юни 2018 г.
 • Европейско право. Актуални въпроси, свързани с принудителното изпълнение - семинар, организиран от Европейско училище по принудително изпълнение, юни 2018 г.
 • Право на Европейския съюз - обучение на младши съдии в НИП, март 2018 г.
 • Основанието за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2, предл. второ ГПК - семинари, организирани от Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" в София през февруари 2018 г. и в Сливен през април 2018 г.
 • Съдебен контрол над усвояването на средствата от структурните и инвестиционните фондове на ЕС - доклад на международна конференция "Прилагане на правото на ЕС в периода 2007 - 2017 г.", организирана от Висшия адвокатски съвет съвместно с Българската асоциация за европейско право, септември 2017 г.
 • Право на Европейския съюз - обучение за съдиите от Наказателната колегия на Върховния касационен съд, юни-юли 2017 г.
 • Проблеми на ефективното прилагане на правото на ЕС - режим на извъндоговорната отговорност - доклад на международна конференция "България и ЕС - десет години и едно председателство между предизвикателства и надежди", организирана от Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" съвместно с посолството на Република Франция в България, Френския институт, Европейския университетски център в Нанси и Университета на Лорен, юни 2017 г.
 • Правни средства за защита във връзка с възстановяване на недължимо събрани публични вземания и с извъндоговорната отговорност на държавата - доклад на международна конференция "Проектът BEPS и прилагането на Европейското данъчно право в държавите членки и средства за правна защита съгласно Европейското право", организирана от IFA България съвместно с ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски", май 2017 г.
 • Прилагането на принципа на пропорционалност по чл. 6 АПК в светлината на практиката на ЕСПЧ и на Съда на Европейския съюз - семинар, организиран от Националния институт на правосъдието за административни съдии, април 2017 г.
 • Взаимодействие между правната система на ЕС и националната правна система. Националният съдия като съдия на ЕС - обучение, организирано от Националния институт на правосъдието за съдиите от Гражданската колегия на ВКС, март 2017 г.
 • Право на ЕС - Национален институт на правосъдието, начално обучение на магистрати, февруари 2017 г.
 • Свободата на движение на гражданите на ЕС и на лицата с приравнени права - доклад, изнесен на семинар на Международния адвокатски съюз, ноември 2016 г.
 • (Не)задължителният характер на тълкувателните решения на върховните съдилища и на практиката на ВКС по чл. 290 ГПК в светлината на изискванията на правото на ЕС - семинар, организиран от ЦОА "Кръстю Цончев", ноември 2016 г.
 • Право на ЕС: Взаимодействие на българската правна система с правото на ЕС. Източници на правото на ЕС. Директен ефект на директиви - семинар, организиран от ЦОА "Кръстю Цончев" за Адвокатска колегия - Шумен, ноември 2016 г.
 • Производствата за отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕС и за установяване на противоправното им бездействие - семинар, организиран от ЦОА "Кръстю Цончев" за Адвокатска колегия - Велико Търново, октомври 2016 г.
 • Проблеми на подсъдността при съвместната отговорност на Европейския съюз и на държавите членки - семинар, организиран от ЦОА "Кръстю Цончев", юни 2016 г.
 • Право на ЕС - Национален институт на правосъдието, начално обучение на магистрати, март 2016 г.
 • Процесуално право на ЕС - обучение на съдиите от Върховния административен съд през октомври и ноември 2015 г.
 • Някои проблеми при прилагането на доктрината Francovich в България - доклад, изнесен на семинар на Международния съюз на адвокатите през септември 2015 г.
 • Актуални въпроси на производството по преюдициални запитвания и на исковете за вреди срещу държавата в практиката на Съда на ЕС и на българските съдилища - семинар, организиран от Съюза на юристите в България и АПИС Европа през септември 2015 г.
 • Силата на пресъдено нешо на националното съдебно решение и правото на ЕС - семинар, организиран от ЦОА "Кръстю Цончев" през май 2015 г.
 • Особености на производството пред Съда на ЕС; Актуални въпроси от практиката на Съда на ЕС по делата за отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕС - семинари, организирани от Софийската адвокатска колегия през април 2015 г.
 • Актуални въпроси от правото на ЕС (Производството пред Съда на ЕС; Възстановяване на недължимо платени публични задължения съгласно практиката на Съда на ЕС; Актуални въпроси на съдебната практика относно отговорността на държавата за вреди, причинени от върховните съдилища в резултат от нарушение на правото на ЕС) - семинар, организиран от ЦОА "Кръстю Цончев" за Адвокатска колегия - Русе през март 2015 г.
 • Актуални въпроси от правото на ЕС (Отговорност на държавата; Преюдициални запивания; Установяване на нарушения на държавите членки) - семинар, организиран от ЦОА "Кръстю Цончев" за Адвокатска колегия - Стара Загора през март 2014 г.
 • Възстановяване на недължимо платено публично задължение съгласно практиката на Съда на ЕС - семинар, организиран от ЦОА "Кръстю Цончев" през февруари 2014 г.
 • Силата на пресъдено нещо на националното съдебно решение и правото на ЕС - лекция пред Общото събрание на Асоциацията на българските административни съдии през януари 2014 г.
 • Преюдициалното запитване в административния процес - семинар, организиран по проект на Административен съд - Добрич през септември 2013 г.
 • Ролята на адвоката при подготовката на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз - семинар, организиран от ЦОА "Кръстю Цончев" през ноември 2012 г.
 • Съотношение между актовете на ЕС и източниците на българското право; директният ефект на директивите на ЕС - семинар, организиран от ЦОА "Кръстю Цончев" за Адвокатска колегия Монтана през ноември 2012 г.
 • Право на ЕС – семинар, организиран по проект на Административен съд – Добрич през юни 2012 г.
 • Право на ЕС и прилагане на Хартата на основните права на ЕС – обучение, организирано от Фондация „Български адвокати за правата на човека” през октомври 2010 г.
 • Ролята на страните по главния спор в производството за преюдициални заключения – семинар, организиран от „Труд и право” през март 2010 г.
 • Уредбата на преюдициалното запитване в новия Граждански процесуален кодекс – семинар, организиран от „Апис” през декември 2009 г.
 • Право на ЕС – обучение, организирано по проект на Върховния административен съд през октомври 2009 г.
 • Право на ЕС – обучение, организирано по проект на Върховния административен съд през септември 2009 г.
 • Право на ЕС – обучение, организирано по проект на Върховния административен съд през април 2009 г.
 • Отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС – семинар, организиран от „Апис” през декември 2008 г.
 • Право на ЕС – обучение, организирано от Софийската адвокатска колегия през юни 2007 г.
 • Европейско процесуално право – семинар, организиран от „Сиби” през юни 2007 г.
 • Право на ЕС – семинар, организиран от „Сиби” през март 2007 г.
 • Право на ЕС - обучения на Института за публична администрация и европейска интеграция в периода 2005 г. - 2007 г.
 
 • Bulgarian
 • English

ГАЛЕРИЯ

JA slide show